Over CAMBIN

De doelstelling van CAMBIN is het bevorderen van de efficiëntie en effectiviteit van de documentaire wetenschappelijke informatievoorziening binnen de academische geneeskunde, door ondersteuning van nieuwe ontwikkelingen, het ontwikkelen van een integraal en landelijk beleid, en door het bewaken van de kwaliteit van de informatievoorziening.

Leden van CAMBIN zijn de vertegenwoordigers van de 8 Academische Medische Bibliotheken in Nederland.

CAMBIN kent formeel geen voorzitterschap; coördinator is de bibliotheek van de locatie van de volgende CAMBIN-bijeenkomst.
De leden van CAMBIN zijn: 

Centrale Medische Bibliotheek, Universitair Medisch Centrum Groningen –
Dhr Peter Fokkens

Universiteitsbibliotheek/Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Mw. Najoua Ryane

Medische Bibliotheek, Academisch Medisch Centrum Amsterdam –
Dhr. Lieuwe Kool

Medische Bibliotheek, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam –
Mevr. Loes Hazes

Walaeus Bibliotheek, Leids Universitair Medisch Centrum 
Mevr. Karin van der Hoorn

Medische Bibliotheek, Erasmus MC Rotterdam 
Dhr. Dr. Frans Mast

Bibliotheek Medische Wetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen –
Mw. Esther Tijchon

Universiteitsbibliotheek Randwijck, Universiteit Maastricht / Academisch Ziekenhuis Maastricht 
Dhr. Drs. Fons van den Eeckhout

Omgeving
Academische Medische Bibliotheken bevinden zich in een complexe omgeving, gevormd door Medische Faculteiten van Universiteiten, Academische Ziekenhuizen (vaak verenigd in Universitaire Medische Centra) en Universiteitsbibliotheken. Naast de kernpunten Onderzoek en Onderwijs speelt de Patiëntenzorg een belangrijke rol, waardoor de Academische Medische Bibliotheken zich zowel onderscheiden van andere Faculteitsbibliotheken als van Ziekenhuisbibliotheken. Door de toenemende samenwerking van Medische Faculteiten en Academische Ziekenhuizen wordt de status van de Academische Medische Bibliotheken bovendien onafhankelijker van de Universiteiten.

Middelen
Het CAMBIN is een commissie van UKB (Overlegorgaan van Bibliothecarissen van de Universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek).

CAMBIN vergadert ongeveer zes keer per jaar, afwisselend in en onder voorzitterschap van één van de lidbibliotheken, en bespreekt onderwerpen op bovengenoemd gebied.

CAMBIN werkt actief aan onderlinge collectie-afstemming teneinde medische documentaire informatievoorziening in Nederland op peil te houden. Dit gebeurt ook voor elektronische tijdschriften door het maken van gezamenlijke afspraken met uitgevers.

CAMBIN wisselt informatie uit tussen de leden over cursussen en dergelijke, en deelt deze informatie.

Het CAMBIN adviseert – gevraagd en ongevraagd – aan overkoepelende organen binnen de academische geneeskunde en haar documentaire informatievoorziening, zoals:

Samenwerkende Wetenschappelijke Bibliotheken UKB (www.ukb.nl)

Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen (DMW) van de VSNU (www.vsnu.nl)

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (www.nfu.nl)

Verder heeft CAMBIN contacten met landelijke bibliotheek-organisaties en ziekenhuis-organisaties.

CAMBIN en UKB
CAMBIN is een Commissie van UKB: vertegenwoordigers van de Academische medische bibliotheken zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het grootste deel van de biomedische documentaire collectie in Nederland

UKB heeft (juridische en economische) expertise in huis voor consortiavorming

CAMBIN heeft tov. UKB over en weer adviseringsrecht en betrokkenheid bij biomedische onderwerpen. Vanuit UKB is één van de leden vertegenwoordigd naar CAMBIN.

Nadere toelichting
De zeer complexe maatschappelijke en organisatorische omgeving en de zeer diverse gebruikerspopulatie maken dat er belangrijke verschillen zijn met andere bibliotheekvoorzieningen. Op grond van deze verschillen ontwikkelt en implementeert CAMBIN een eigen beleid.

Het veld waarin CAMBIN zich bevindt, wordt niet alleen sterk gedomineerd door commerciële belangen (uitgevers en farmaceutische industrie), maar heeft ook te maken met grote maatschappelijke belangen (gezondheidszorg, zorgverzekeraars, burgers).

De gebruikerspopulatie van de academische medische bibliotheken omvat zowel artsen, medisch studenten, wetenschappelijk onderzoekers, SRC-opleiders, verpleegkundigen, paramedici, overige staf en leiding van de ziekenhuis- en facultaire organisatie. Zowel de complexiteit van de organisatie (ziekenhuis, faculteit, universiteit), als de diversiteit van gebruikers en de vele externe factoren maken dat het ontwikkelen en implementeren van een zo mogelijk landelijk beleid voor academische medische bibliotheken een eigen overlegorgaan – binnen een UKB-setting – rechtvaardigt.

CAMBIN-bibliotheken leveren ook diensten aan ziekenhuizen in de eigen OOR-regio.

Het CAMBIN tracht de gestelde doelen te bereiken door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over zaken die betrekking hebben op medische en/of wetenschappelijke literatuur en/of de documentaire informatievoorziening en de daartoe benodigde infrastructuur en systemen. Het advies kan worden uitgebracht aan de onderscheiden organisaties in de gezondheidszorg en de academische wereld.